Wettelijke kennisgeving

IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE

Overeenkomstig de informatieplicht van artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, De Órgiva Diamantmet CIF B18853283, hierna El Diamante de Órgiva, als eigenaar van de website https://alpujarrasecret.es, met adres Calle haza Calera, 20, postcode 18400 te Órgiva, Granada, emailadres info@alpujarrasecret.es en telefoon (+34) 676 670 919, overgaat tot de mededeling van de huidige informatie die vorm geeft en regelt de gebruiksvoorwaarden op deze pagina, de beperkingen van de aansprakelijkheid en de verplichtingen die de gebruikers van de website die is gepubliceerd onder de domeinnaam https://alpujarrasecret.esaannemen en verplichten te respecteren.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van https://alpujarrasecret.es verleent de voorwaarde van Gebruiker van https://alpujarrasecret.es, of het nu een individu of een rechtspersoon is, en houdt verplicht de volledige, volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van elk van de clausules en algemene voorwaarden opgenomen in de Wettelijke Aankondiging. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen en gebruiksvoorwaarden van deze Wettelijke Aankondiging, dient hij/zij zich te onthouden van het gebruik van https://alpujarrasecret.es. Deze Wettelijke Aankondiging is onderhevig aan veranderingen en updates, zodat de versie gepubliceerd door El Diamante de Órgiva verschillend kan zijn telkens de Gebruiker het portaal bezoekt. Daarom moet de Gebruiker de Wettelijke vermeldingen lezen telkens wanneer hij/zij https://alpujarrasecret.es bezoekt .

Via https://alpujarrasecret.es, verschaft El Diamante de Órgiva de Gebruiker toegang tot en gebruik van verschillende Inhoud gepubliceerd op het Internet door El Diamante de Órgiva of geautoriseerde derde partijen.

De Gebruiker is verplicht en verbindt zich ertoe https://alpujarrasecret.es en de Inhoud te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving, de Wettelijke Aankondiging, en elke andere kennisgeving of instructie die aan hen kenbaar wordt gemaakt, hetzij door middel van deze wettelijke Aankondiging, hetzij op een andere plaats binnen de Inhoud die deel uitmaakt van https://alpujarrasecret.es, zoals de regels van coëxistentie, moraliteit en algemeen aanvaarde goede gewoonten. Hiertoe stemt de Gebruiker ermee in en verbindt hij zich ertoe de Inhoud NIET te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten, verboden in de Wettelijke vermeldingen of door de wet, schadelijk voor de rechten en belangen van anderen, of op enigerlei wijze de Inhoud, computeruitrusting of documenten, bestanden en alle soorten inhoud opgeslagen op een computeruitrusting in eigendom of onder contract van El Diamante de Órgiva, een andere GEBRUIKER of eender welke internetgebruiker (hardware en software) te beschadigen, uit te schakelen, te overbelasten, te belemmeren of het normale gebruik ervan te hinderen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe en verbindt zich ertoe om geen enkel soort materiaal dat zich op https://alpujarrasecret.es bevindt, zoals informatie, teksten, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto’s, opnames, software, logo’s, handelsmerken, iconen, technologie, foto’s, software, links, grafisch ontwerp en broncodes, of elk ander materiaal waartoe hij/zij als Gebruiker van https://alpujarrasecret.es toegang heeft , door te sturen, te verspreiden of ter beschikking te stellen van derden, zonder dat deze lijst exhaustief is. Evenzo, in overeenstemming met al het bovenstaande, mag de Gebruiker niet

  • De Inhoud te reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar te stellen of op enige andere wijze openbaar te maken, te transformeren of te wijzigen, tenzij met de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van El Diamante de Órgiva, die de eigenaar is van de overeenkomstige rechten, of tenzij dit wettelijk is toegestaan.
  • Het schrappen, manipuleren of op welke manier dan ook wijzigen van de auteursrechten en andere gegevens die het voorbehoud van rechten van El Diamante de Órgiva of haar eigenaars identificeren, vingerafdrukken en/of digitale identificatoren, watermerken, of andere technische middelen die zijn ingesteld voor hun herkenning.

De Gebruiker moet zich ervan onthouden de Inhoud te verkrijgen of zelfs maar te proberen deze te verkrijgen met behulp van andere middelen of procedures dan die welke, naargelang het geval, voor dit doel ter beschikking zijn gesteld of voor dit doel zijn aangegeven op de webpagina’s waar de Inhoud te vinden is of, in het algemeen, die welke gewoonlijk op het internet voor dit doel worden gebruikt, voor zover deze geen risico van beschadiging of onbruikbaarheid van https://alpujarrasecret.es en/of de Inhoud met zich meebrengen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle handelsmerken, handelsnamen of logo’s van welke aard dan ook die voorkomen op https://alpujarrasecret.es zijn eigendom van El Diamante de Órgiva of, indien van toepassing, van hun respectievelijke eigenaars, zonder dat het duidelijk is dat het gebruik van of de toegang tot het portaal en/of de inhoud de gebruiker enig recht geeft op de voornoemde handelsmerken, handelsnamen en/of logo’s en zonder dat het duidelijk is dat geen van de exploitatierechten die bestaan of kunnen bestaan op de voornoemde inhoud, zijn overgedragen aan de gebruiker. Evenzo zijn de Inhoudsopgaven de intellectuele eigendom van El Diamante de Órgiva, of van derden waar van toepassing, daarom zijn de Intellectuele Eigendomsrechten eigendom van El Diamante de Órgiva of van derden die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan, die de exclusieve rechten hebben om deze op enigerlei wijze te exploiteren en, in het bijzonder, de rechten van reproductie, distributie, openbare mededeling en transformatie. Ongeoorloofd gebruik van de informatie op deze website, alsook elke inbreuk op de Intellectuele of Industriële Eigendomsrechten van El Diamante de Órgiva of derden opgenomen in https://alpujarrasecret.es die inhoud hebben overgedragen, zullen aanleiding geven tot de wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden.

BESCHIKBAARHEID VAN HTTPS://ALPUJARRASECRET.ES

El Diamante de Órgiva garandeert niet de afwezigheid van onderbrekingen of fouten in de toegang tot https://alpujarrasecret.es en de inhoud ervan, noch dat deze wordt bijgewerkt, hoewel zij alles in het werk zal stellen om deze te vermijden, te corrigeren of bij te werken. Bijgevolg is El Diamante de Órgiva niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die de Gebruiker lijdt als gevolg van storingen of onderbrekingen in telecommunicatienetwerken die de opschorting, annulering of onderbreking van de portaaldienst tijdens de levering ervan of daarvoor veroorzaken.

El Diamante de Órgiva sluit, met de uitzonderingen voorzien in de huidige wetgeving, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard ook die te wijten kan zijn aan het gebrek aan beschikbaarheid, continuïteit of kwaliteit van de werking van https://alpujarrasecret.es en de Inhoud, het niet voldoen aan de verwachting van nut die de GEBRUIKER aan https://alpujarrasecret.es en de Inhoud kan hebben toegekend.

De functie van de Hyperlinks op deze Website is uitsluitend om de Gebruiker te informeren over het bestaan van andere Websites die informatie over het onderwerp bevatten. Deze hyperlinks houden geen enkele suggestie of aanbeveling in.

El Diamante de Órgiva is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte pagina’s, de werking of het nut van de hyperlinks of het resultaat van dergelijke links, noch garandeert zij de afwezigheid van virussen of andere elementen erin die wijzigingen kunnen veroorzaken aan het computersysteem (hardware en software), documenten of bestanden van de Gebruiker, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die om deze reden aan de Gebruiker wordt berokkend.

Toegang tot https://alpujarrasecret.es houdt geen enkele verplichting in voor El Diamante de Órgiva om de afwezigheid van virussen, wormen of enig ander schadelijk computerelement te controleren. Het is aan de Gebruiker, in elk geval, de beschikbaarheid van adequate tools voor de detectie en desinfectie van schadelijke computerprogramma’s, daarom is El Diamante de Órgiva niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten die kunnen optreden tijdens de levering van de dienst https://alpujarrasecret.es, noch voor schade die kan worden toegebracht aan het computersysteem van de Gebruiker of derden (hardware en software), bestanden of documenten die daarop zijn opgeslagen, als gevolg van de aanwezigheid van virussen in de computer van de Gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en de inhoud van het Web, een storing in de browser of het gebruik van verouderde versies daarvan.

De verstrekking van de dienst van https://alpujarrasecret.es en de Inhoud is in beginsel voor onbepaalde tijd. El Diamante de Órgiva is echter gemachtigd om de levering van de https://alpujarrasecret.es dienst en/of om het even welke Inhoud op om het even welk ogenblik te beëindigen of op te schorten. Indien redelijkerwijs mogelijk, zal El Diamante de Órgiva vooraf kennisgeving doen van de beëindiging of opschorting van https://alpujarrasecret.es.

KWALITEIT VAN HTTPS://ALPUJARRASECRET.ES

Gezien de dynamische en veranderende omgeving van de informatie en diensten die via https://alpujarrasecret.es worden aangeboden, doet El Diamante de Órgiva zijn uiterste best, maar garandeert niet de volledige waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en/of tijdigheid van de Inhoud. De informatie op de pagina’s die dit portaal vormen is uitsluitend bedoeld voor informatieve, adviserende, informatieve en reclamedoeleinden. Zij biedt in geen geval het karakter van een bindende of contractuele verbintenis of heeft dit karakter.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

El Diamante de Órgiva sluit alle aansprakelijkheid uit voor de beslissingen die de Gebruiker zou kunnen nemen op basis van deze informatie, evenals voor mogelijke typografische fouten die kunnen voorkomen in de documenten en afbeeldingen van https://alpujarrasecret.es. De informatie is onderhevig aan mogelijke periodieke wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving van de inhoud als gevolg van uitbreiding, verbetering, correctie of bijwerking van de inhoud.

NOTIFICATIES

Alle kennisgevingen en mededelingen van El Diamante de Órgiva aan de Gebruiker, op welke wijze dan ook, zullen voor alle doeleinden als effectief worden beschouwd.

JURISDICTIE

Voor alle vragen met betrekking tot de interpretatie, toepassing en uitvoering van deze juridische kennisgeving, alsmede voor alle vorderingen die uit het gebruik ervan kunnen voortvloeien, onderwerpen alle betrokken partijen zich aan de rechters en de rechtbanken van de provincie Granada, waarbij zij uitdrukkelijk afzien van elke andere jurisdictie die hun toekomt.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze wettelijke kennisgeving is onderworpen aan de geldende Spaanse wetgeving.